Not in Victoria?
Warehouse worker sitting on ground clutching his ankle after being injured at work
Blog

Trả Tiền Hằng Tuần Theo Hệ Thống Bảo Hộ Lao Động (WorkCover)

Published on Posted on

Please note that this post was written for Victorian audiences and the information within may not apply to other regions.

Qúy vị sẽ nhận được sự giúp đỡ tài chính với Tiền Trả Hằng Tuần sau khi qúy vị nộp đơn (Worker’s Injury Claim Form – Đơn đăng ký cho công nhân bị chấn thương) và được WorkCover chấp thuận.

Giấy Chứng Nhận Khả Năng (Certificates of Capacity)

Việc đầu tiên là qúy vị cần đi khám với bác sĩ để được cấp Giấy Chứng Nhận Khả Năng làm việc của qúy vị.

Qúy vị cần Giấy này cho mỗi giai đoạn qúy vị không có khả năng hoặc co khả năng giới hạn để làm việc.

Sau khi bác sĩ cấp Giấy cho qúy vị, qúy vị cần phải nộp tới chỗ làm của qúy vị.

Trong suốt thời gian qúy vị nhận Tiền Trả Hằng Tuần, qúy vị cần phải tiếp tục cung cấp Giấy Chứng Nhận Khả Năng.

Mức Tiền Trả Hằng Tuần

Công ty bảo hiểm của WorkCover sẽ tính mức Tiền Trả Hằng Tuần để trả cho qúy vị theo mức tiền lương hằng tuần trung bình của qúy vị trước khi bị chấn thương, được gọi là “pre-injury average weekly earnings (PIAWE)”.

Cho 13 tuần đầu tiên sau khi bị chấn thương:
Đây được gọi là Giai Đoạn Quyền Lợi Đầu Tiên.

Nếu hiện thời qúy vị không có khả năng để làm việc, qúy vị sẽ nhận được 95% của mức lương hằng tuần trung bình cua qúy vị trước khi bị chấn thương (PIAWE).
(Trên máy tính: PIAWE x 0.95)

Nếu qúy vị có khả năng để làm việc thì qúy vị sẽ nhận được 95% của mức tiền lương hằng tuần trung bình trước khi bị chấn thương (PIAWE) trừ đi tiền lương hằng tuần hiện tại (current weekly earnings, CWE).
(Trên máy tính: PIAWE x 0.95 – CWE)

Ghi chú:
Mức tối đa qúy vị có thể nhận được là $2310 (trừ đi tiền lương hằng tuần hiện tại nếu qúy vị có khả năng làm việc).
Trong giai đoạn này, những tiền như làm thêm giờ và các tiền phụ cấp khác sẽ được tính vào mức lương hằng tuần trung bình của qúy vị trước khi bị chấn thương (PIAWE).

Từ Tuần 14 đến Tuần 130:
Đây được gọi là Giai Đoạn Quyền Lợi Thứ Nhì.

Nếu hiện thời qúy vị không có khả năng để làm việc, qúy vị sẽ nhận được 80% của mức lương hằng tuần trung bình của qúy vị trước khi bị chấn thương (PIAWE).
(Trên máy tính: PIAWE x 0.8)

Nếu qúy vị có khả năng để làm việc thì qúy vị sẽ nhận được 80% của mức lương hằng tuần trung bình trước khi bị chấn thương (PIAWE) trừ đi 80% tiền lương hằng tuần hiện tại (CWE).
(Trên máy tính: PIAWE x 0.8 – CWE x 0.8)

Ghi chú:
Mức tối đa qúy vị có thể nhận được là $2310 (trừ đi tiền lương hằng tuần hiện tại nếu qúy vị có khả năng làm việc).

Cho đến Tuần 53, những tiền như làm thêm giờ và các tiền phụ cấp khác sẽ được tính vào mức lương hằng tuần trung bình của qúy vị trước khi bị chấn thương (PIAWE).

Từ Tuần 53 và sau đó, những tiền như làm thêm giờ và các tiền phụ cấp khác sẽ không được tính vào mức lương hằng tuần trung bình của qúy vị trước khi bị chấn thương (PIAWE).

Đóng góp Tiền Hưu Trí

Qúy vị sẽ bắt đầu nhận tiền đóng cho hưu trí chung với Tiền Trả Hằng Tuần sau khi qúy vị nhận đủ 52 tuần Tiền Trả Hằng Tuần (không cần phải 52 tuần liên tục, chỉ là gộp lại đủ 52 tuần).

Qúy vị sẽ phải cung cấp chi tiết công ty hưu trí của qúy vị cho bảo hiểm của WorkCover.

Qúy vị sẽ được trả tiền nhu thế nào

Nơi làm việc của qúy vị có trách nhiệm phải gửi những Giấy Chứng Khả Năng của qúy vị lên cho bảo hiểm của WorkCover.

Từ đó bảo hiểm của WorkCover sẽ trả tiền cho công ty làm việc của qúy vị. Công ty của qúy vị sẽ trừ tiền như thuế, rồi sẽ trả tiền còn lại cho qúy vị.

Đôi khi có những trường hợp qúy vị có thể đăng ký để bảo hiểm của WorkCover trả tiền trực tiếp cho qúy vị, không cần thông qua hãng.

Chúng tôi luôn khuyên qúy vị hãy thường xuyên kiểm trương mục của qúy vị để tránh bị hụt hoặc trả thiếu Tiền Trả Hằng Tuần.

Bài viết này được viết bởi Ian Hua, luật sư trong nhóm WorkCover của Zaparas Lawyers.